Wij geven u inzicht hoe uw uitstaande internationale schuldvordering op te lossen

Over Ortuz

Ortuz is het advocatenbureau van Mr. Hans Verhulst, advocaat aan de balie van Turnhout en Antwerpen.

Hans Verhulst startte in 1995 zijn carrière als advocaat na eerst plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder te zijn geweest tot 1994. Eerder had hij reeds zijn universiteitsdiploma Rechten gehaald aan de VUB in 1989 en een post graduaat Economisch recht in 1994. Tijdens deze laatste studie werd zijn academische paper omtrent handelspraktijken bekroond door de APR prijs — een wedstrijd gehouden bij drie Vlaamse universiteiten. Vanaf 1995 werd hij ingeschreven als stagiair aan de balie te Brussel, waar hij ook het balie examen met succes heeft afgelegd. Vanaf 1998 ging Hans Verhulst zich toespitsen op internationale incassozaken. In 2005 creëerde en registreerde hij de naam Ortuz voor de uitoefening van zijn activiteiten als incasso-advocaat.

Ortuz focust zich op het zoeken van oplossingen voor onbetaalde commerciële en overheidsschulden internationaal. Het betreft transnationale incasso, zowel binnen als buiten de EU. Binnen de EU wordt gebruik gemaakt van kost- en tijdsefficiënte procedures. Buiten de EU is de focus voornamelijk gericht op het zoeken naar verschillende soorten van oplossingen, gebruikmakend van zowel gerechtelijke procedures, geregelde verzoeningsprocedures, minnelijke regelingen als andere sui generis structuren. Deze variëteit van oplossingen is noodzakelijk omdat in politieke risicolanden niet altijd beroep kan worden gedaan op onafhankelijke rechterlijke overheden.

Diensten

Internationaal recht

Omwille van de specialisatie heeft Ortuz meer dan 20 jaar ervaring in het oplossen van internationale zaken, waarbij kennis van verschillende aspecten van het internationaal recht noodzakelijk is. De zaken zijn vaak gelinkt met verschillende jurisdicties. Bijkomend worden zaken complexer gemaakt door de multidisciplinaire context ervan, gaande van internationale insolventie structuren en zekerheden tot vennootschapsrecht, van financieel recht tot forensisch boekhouden, van financiële analyses tot het ontleden van fusies en overnames, met daarbij niet te vergeten de verschillende gerechtelijke procedures om schuldvorderingen te bevestigen in een uitvoerbare titel, alsmede de diverse bewarende maatregelen om latere uitvoering van de titel te verzekeren.

Gebrekkige betalingen in de publieke en private sector zijn van allen tijde. Elk land heeft zo zijn eigen regels om achterstallige betalingen of schulden op te lossen. Naast de klassieke gerechtelijke acties en bewarende maatregelen, zijn er verschillende herstructurerings- of saneringsprocedures om de uitwinning van potentieel productieve onderneming of overheden tegen te gaan. De Oost Aziatische, Russische en Argentijnse crisissen hebben aangetoond dat grote wijdverspreide schuldentoestand van een land kunnen worden opgelost door een politiek van buitengerechtelijke regelingen tussen schuldeisers en schuldenaars. Voor overheden werden verzoeningsprocedures opgestart die een groot deel van de respectievelijke buitenlandse staatsschulden oplosten. Maar, helaas kunnen niet alle schulden op een elegante wijze worden opgelost en is men genoodzaakt de klassieke gerechtelijke en uitvoeringsprocedures toe te passen.

Incasso binnen de EU en het Midden-Oosten

Ortuz heeft verschillende contacten in verschillende EU-landen om grote en kleine schuldvorderingen op te lossen. Door gebruik te maken van de nationale en internationale wettelijke procedures kunnen schuldvorderingen op een kosten en tijdsefficiënte manier worden opgelost. Het Europees Betalingsbevel is een zulke procedure die schuldeisers toelaten op korte termijn een uitvoerbare titel te behalen, die over de landgrenzen heen direct kunnen worden uitgevoerd. Enkel als de schuldenaar binnen 30 dagen reageert, zal de schuldeiser naar de rechtbank moeten stappen.

Ortuz heeft de mogelijkheid om de locale situatie van de schuldenaar na te gaan en schuldeisers te informeren over de schuldenlast rustend op hun schuldenaars. Al naargelang de locale regelgeving hebben ambtenaren, advocaten of zelfs incassobureaus toegang tot specifieke informatie over de solvabiliteit van een schuldenaar. Kennis over de financiële toestand van zijn schuldenaar is vaak essentieel om een gepaste oplossing te zoeken voor een onbetaald factuur: gerechtelijke actie of een deal sluiten?

Incasso buiten de EU

Buiten de EU legt Ortuz de focus op het oplossen van overheidsschulden of schuldvorderingen tegen overheidsinstanties in MENA-landen.

Onder overheidsschulden wordt verstaan, elk schuld die door een overheid wordt gewaarborgd. Indien een nationale economie schulden gaat maken ten gevolge van diverse reden, zoals lage olieprijzen, gewapend conflict, embargo enz., en daardoor de overheid haar buitenlandse schulden (staatsaankopen, staatsbonnen enz.) niet meer kan betalen, ontstaat er een zogenaamde “Sovereign debt market”. M.a.w. schuldeisers van een bepaald risicoland gaan maatregelen nemen, hetzij individueel of verenigd, om een oplossing voor hun schuldvordering te vinden. Op heden zijn de landen Libië, Syrië en Irak zulke markten in de MENA. Hierop gaan de respectievelijke Staten reageren en komen ook verschillende spelers tevoorschijn, zoals regeringen van andere landen, supranationale overheden (VN, IMF enz.), incassobureaus, schuldeiserssyndicaten enz. Ortuz heeft als taak u door het bos van regels en spelers de beste oplossing aan te bieden.

De “Sovereign debt market” is sinds het einde van de jaren zeventig geëvolueerd van een handelsmarkt naar een meer gereglementeerde markt, lees juridische specialisatie. Aanvankelijk werden de schulddocumenten (contracten, facturen, kredietbrieven enz.) als waardepapier verhandeld. Er ontstonden incassokantoren en fondsen die zulke waardepapieren kochten en verkochten. Reacties van de schuldenaarslanden bleef niet uit. Tegenwoordig is door de complexe publieke vennootschapsstructuren (SWF, PPP, investeringsoverheden, joint ventures enz.), die naast de traditionele staatsstructuren bestaan, het voordeel van het verhandelbare waardepapier verdwenen. De verhandelbaarheid verdween doordat de link tussen waardepapier, schuldenaar en diens tegoeden een moeilijk juridisch kluwen werd. Schuldeisers werden gedwongen in te gaan op regelingsvoorstellen van de schuldenaarslanden, die werden gestructureerd of opgelegd door internationale instellingen (IMF, Paris Club, VN, CPA, enz.) en die meestal nadelig zijn voor de private schuldeisers van een land. Dit terwijl de traditionele manier van het behalen van een uitvoerbare titel via arbitrage of rechterlijke macht en de daaropvolgende uitvoering, sterk werd bemoeilijkt. Het is de taak van Ortuz uw zaak uit te pluizen en de best mogelijke oplossing voor te stellen.

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Ortuz hier.

Contact

Hans Verhulst

h.verhulst@ortuz.com

Quellinstraat 49

2018 Antwerp

Belgium

0032 3 225 31 78

Canadadreef 49

2270 Herenthout

Belgium

0032 14 23 53 63